عسل کوهی

عسل کوهی     عسل کوهی انگوین یک ماده است که زنبور کارگر تولید می کند . روح کندو زنبور ملکه است ، که جنسیت او ماده بوده و وظیفه اش تخم گذاری می باشد ملکه در کندو و یک جای تاریک سکونت می کند اگر ملکه نباشد بعد از مدتی کار های کند متوقف… ادامه خواندن عسل کوهی